Infolinia: 0 801 555 663 Tel: (48) 360 00 21 biuro@cezarkomputery.pl
Dbamy o środowisko!

Roczny raport oparty o GRI (2013).

Roczny raport oparty o GRI (2014).

Roczny raport oparty o GRI (2015).

Roczny raport oparty o GRI (2016).

Odbiór produktu i recykilng – WIECEJ

Dla produktów oferowanych na rynku polskim oferujemy stale unowocześniany program odbioru produktów, które uzyskały status „End of Life” celem ułatwienia klientom łatwego przekazania do utylizacji nieużywanych urządzeń oraz zapewnieniu jak najmniejszego obciążania środowiska oraz odpowiedniego obrotu materiałami, które mogą zostać przeznaczone do ponownego użycia. Przy współpracy z wiodącymi na rynku przedsiębiorstwami utylizacyjnymi i recyklingowymi możemy zapewnić wysoką jakość i sprawdzone, powtarzalne wyniki w przetwarzaniu odpadów elektro-elektronicznych oraz pozostałych. Oferujemy program odbioru sprzętu zgodnie ze zleceniem klienta oraz na  dogodnych warunkach

Polityka środowiskowa

Działalność firmy ukierunkowana jest na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zapewnienie zasobów i środków do realizacji poniższej polityki:

 • Kompetentny, ciągle podnoszący swoje kwalifikację personel utrzymujący w ponad pięcioletniej tradycji firmy angażowanie do działań na rzecz ochrony środowiska
 • Stosowane i stale doskonalone metody organizacji usług w oparciu  o nowe i bezpieczne rozwiązania  techniczne i organizacyjne, uwzgledniające kontrolę i zapobieganie zanieczyszczenia środowiska
 • Przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska
 • Współdziałanie i utrzymywanie stałego kontaktu z jednostkami zewnętrznymi w zakresie wdrażania bezpiecznych i przyjaznych środowisku technologii
 • Stała promocja osiągnięć w zakresie ochrony środowiska
 • Polityka jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana, odpowiednia do charakteru, skali oraz wpływów na środowisko jej działań, wyrobów i usług oraz jest przeglądana  w aspekcie jej ciągłej przydatności na przeglądach zarządzania
 • Polityka tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych związanych z wymaganiami klientów, istotnymi aspektami środowiskowymi i znaczącymi zagrożeniami
 • Niniejsze postanowienia zostały zakomunikowane na szkoleniach wewnętrznych i zrozumiane  przez wszystkich pracowników

Powyższa polityka jest zgodna z wprowadzoną przez firmę normą ISO 14001 pkt. 4.2 i ogólnie dostępna.

We care about the environment!

Annual Report based on GRI (2013, Polish language).

Annual Report based on GRI (2014, Polish language).

Take-back & Recycling MORE!

For our products offered on the Polish market, we offer a take back program for products which have acquired the status of EOL in order to facilitate customers to easily transfer to the disposal of unused equipment and ensuring the lowest environmental burden and appropriate preparation for re-use. In cooperation with leading companies of disposal and recycling, we can provide high quality and reliable, reproducible results in the processing of waste electronic and electro-other products. We offer a program receiving equipment in accordance with the order of the Customer, and on favorable terms in compliance with all applicable procedures and regulations.

Environmental policy

The company’s activity is focused on reducing the negative impact on the environment and the provision of resources and means to implement the following policies:

 • Competent, constantly upgrading their qualification of staff retention over a five year tradition of engaging the company to work for environmental protection
 • Applied and continuously improved methods of organizing services based on new and safe technology and organizational, taking into account the control and prevention of environmental pollution
 • Compliance with applicable Environmental standards and regulations
 • Cooperation and maintaining constant contact with external entities in the implementation of safe and environmentally friendly technologies
 • Constant promotion of the achievements in the field of environmental protection
 • Policy is documented, implemented and maintained, appropriate to the nature, scale and environmental impacts of its activities, products and services and is reviewed in terms of its continuing suitability for management surveys
 • Policy provides a framework for establishing and reviewing environmental objectives and targets related to customers’ requirements significant environmental aspects and significant threats
 • These provisions have been communicated to internal training and understood by all employees

This policy is in line with the company introduced ISO 14001 pts. 4.2 and publicly available.

Recykling/Recycling

Firmy z którymi wpółpracujemy/Cooperating Companies

SITA POLSKA – Grupa Suez Environment, członek OECD

SITA Poland – Suez Environment group, OECD member

http://www.sitapolska.pl  http://www.suez-environnement.com

ALMAX Sp. z o.o. – Tonsmeier

http://www.toensmeier.pl/

 

CEZAR

Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolność 8 lok. 4

26-600 Radom

NIP: PL9482528507

biuro@cezarkomputery.pl

(48) 360 00 21

0 801 555 663

(48) 363 94 82